Χαίρετε, κλειστὰ λουλούδια /τῆς πρωτόβγαλτης αύγῆς!/ Ὤ! τὸ ἀσκόρπιστο τὸ μύρο/ μέσα τὸ φυλᾶτε ἐσεῖς!/
Μάτια σεῖς ποὺ ὅλο ρωτᾶτε/ὦ ἀφανέρωτα φτερά,/ ὀνειρό- θρεφτα κορμάκια,/μεταξόμαλλα παιδιά.
Κωστὴς Παλαμᾶς

Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2012

Διαψεύσεις

Ὁ Ἀπόλλων μᾶς ἀποχαιρέτησε γιὰ τὸ καλοκαίρι μὲ τὶς ἀκόλουθες παρατηρήσεις-διαψεύσεις
γιὰ τὶς "θεωρίες" ποὺ λέγονται περὶ τῶν Ἑλλήνων.

Διαψεύσεις

Πολλὲς ξένες «θεωρίες» ἔχουν εἰπωθῆ γιὰ τοὺς Ἕλληνες καὶ τὸ ἑλληνικὸ γένος.
Εἶναι πραγματικὰ πολλές, γι΄αὐτὸ εἶναι γραμμένες μία-μία, φυσικὰ πάντοτε μὲ τὶς ἀνάλογες διαψεύσεις.

1. Οἱ Ἕλληνες προέρχονται ἀπὸ Ἰνδοευρωπαίους- δὲν ὑπάρχουν στοιχεῖα γι΄αὐτό, οἱ πιθανότητες νὰ ὑπάρχη γένος Ἰνδῶν καὶ Εὐρωπαίων εἶναι ἐλάχιστες.

2. Ἄνθρωποι ἀπὸ τὴν Ἀφρικὴ ἔφθασαν μὲ καράβια στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀποίκησαν-αὐτὸ εἶναι γελοῖο. Σὲ αὐτὴ τὴν χρονολογία (130.000 π.Χ. λένε οἱ ὑποστηρικτὲς τῆς θεωρίας) εἶναι αδύνατον νὰ κατεσκεύασαν πλοῖα, ἀφοῦ ἀκόμα καὶ σήμερα ἴσα-ἴσα ποὺ φτιάχνουν βάρκες.

3. Τὸ ἀλφάβητο τῶν Ἑλλήνων προέρχεται ἀπὸ τοὺς Φοίνικες –αὐτὴ ἴσως εἶναι ἡ πιὸ γελοία θεωρία ἀπὸ ὅλες. Δὲν ὑπάρχει ἀπόδειξι γιὰ τὴν προέλευσι καὶ τὰ ἀκριβῆ ἐπιτεύγματα αὐτοῦ τοῦ λαοῦ κι ἄν ὑπῆρχε, θὰ ἦταν δύσκολη ἡ ἀνάπτυξις ἀλφαβήτου. Οἱ ἑλληνικὲς πηγὲς ἀναφέρουν Ἕλληνες νὰ ἀποικοῦν στὴν περιοχὴ τῶν Φοινίκων.

4. Οἱ Ἕλληνες κατέκτησαν τὴν Ἑλλάδα (θεωρία γιὰ τὴν ὕπαρξι Προελλήνων). Οἱ Ἕλληνες δὲν μίλησαν ποτὲ γιὰ κοιτίδα ἐκτὸς Ἑλλάδος, ἄλλωστε οἱ Ἕλληνες δὲν ἦταν πολεμοχαρὴς λαός, δὲν ὑπάρχουν ἀποδείξεις.

5. Οἱ Ἕλληνες ἀποίκησαν τὴν Ἑλλάδα. Δὲν ὑπάρχουν ἀποδείξεις γι΄αὐτὸ κι οἱ Ἕλληνες δὲν μιλοῦν γιὰ μητρόπολι ἐκτὸς Ἑλλάδος.

Ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀναφέραμε παραπάνω μᾶς ὁδηγοῦν σὲ ἕνα συμπέρασμα: ὅλα αὐτὰ ποὺ λένε οἱ ξένοι εἶναι ἁπλὰ καὶ λιτὰ ἀνοησίες.

τοῦ μαθητοῦ Ἀπόλλωνος Γρηγορᾶ, 12 ἐτῶν
22-6-2012Ὁ Παναγιώτης Μπουκουβάλας, συμμαθητὴς καὶ φίλος τοῦ Ἀπόλλωνος, σχολιάζει:

Ὁ μῦθος τῆς γραφῆς

Ὅλοι ἔχουμε ἀκούσει γιὰ τὴν θεωρία τῆς καταγωγῆς τῆς ἑλληνικῆς γραφῆς, δηλαδὴ ὅτι οἱ Φοίνικες, αὐτὸς ὁ «πολυμήχανος» λαός, μᾶς ἔδωσε τὸ ἀλφάβητο καὶ ἐμεῖς τροποποιώντας το στὰ μέτρα μας τὸ κάναμε δικό μας. Εἶναι ὅμως ἀλήθεια αὐτό;


Αὐτὴ ἐδῶ ἡ ἐργασία θὰ μᾶς δώση μία γεῦσι ἀπὸ τὴν ἀληθινὴ ἱστορία, τὴν πραγματικὴ καταγωγὴ τῆς δικῆς μας γραφῆς.

Ὁ μῦθος

Γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ξεκινήσουμε θὰ πρέπη πρῶτα νὰ κατανοήσουμε τὴν ἐπικεφαλίδα τοῦ συγγράμματος: ὁ μῦθος τῆς γραφῆς.


Ὅλοι ἔχουμε διαβάση ἑλληνικὴ μυθολογία καὶ ὅλοι ἔχουμε ἀκούσει ὅτι ὁ μῦθος δὲν εἶναι ἀλήθεια, ἀλλὰ ἕνα παραμῦθι ποὺ ἐπινοοῦσαν οἱ ἄνθρωποι, γιὰ νὰ ἐξηγήσουν κάποια φαινόμενα ποὺ δὲν μποροῦσαν νὰ κατανοήσουν καὶ νὰ ἐξηγήσουν. Εἶναι ὅμως αὐτὴ ἡ ἀλήθεια;
Ἄν ἀναλύσουμε τὴν λέξι παραμῦθι, θὰ δοῦμε ὅτι εἶναι «παρὰ» τοῦ «μύθου». Σὲ ἀντίθεσι μὲ ὅτι μαθαίνουμε, ὁ μῦθος καὶ ἡ ἀλήθεια εἶναι τὸ ἴδιο πρᾶγμα, μόνο ποὺ ὁ μῦθος εἶναι κρυμμένη ἀλήθεια. Ὁ μῦθος ἀπαιτεῖ πολὺ ἀνάλυσι καὶ νὰ κατεβῆς ἐπίπεδα, γιὰ νὰ βρῆς τὴν πραγματικὴ καὶ καθαρὴ ἀλήθεια. Ὁ μύθος δὲν εἶναι ψέμα, ἀλλὰ μία ἀλήθεια ποὺ περιμένει νὰ ἀποκαλυφθῆ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ μποροῦν νὰ τὴν ἀντέξουν.


Ἡ γραφὴ


Ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε,ὅλοι οἱ μεγάλοι πολιτισμοὶ ἀνέπτυξαν γραφή. Ἕλληνες, Αἰγύπτιοι, Κινέζοι καὶ ἄλλοι κατάφεραν στὸν διάβα τοῦ χρόνου νὰ βροῦν τὸν δικό τους τρόπο, γιὰ νὰ καταγράψουν πράγματα καὶ γεγονότα.


Γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γραφὴ, ὅπως ἔχουμε διδαχθῆ στὴν Δ΄ Δημοτικοῦ, λένε ὅτι προῆλθε ἀπὸ ἕναν λαὸ ποὺ ζοῦσε στὴν σημερινὴ περιοχὴ τοῦ Λιβάνου ἐν ὀνόματι Φοίνικες. Καὶ ἰδού, τὸ ἐρώτημα: Ἔχεις κανεὶς ξανακούσει γι΄αὐτούς;


Ὡς συνήθως οἱ μεγάλοι πολιτισμοί, ποὺ διαθέτουν γραφή, μένουν γνωστοὶ στὴν ἱστορία, ὅπως ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες. Γιὰ νὰ φθάσουμε μέχρι ἐδῶ, ἀναπτύξαμε τρόπο ἐπικοινωνίας, δηλαδὴ γλῶσσα καὶ γραφή, τὴν ἐξελίξαμε καὶ τὴν διαδώσαμε στὸν κόσμο. Πῶς γίνεται ἕνας πολιτιστικὰ ἀνύπαρκτος λαός νὰ ἀναπτύσση μία τόσο ἐξελιγμένη γραφὴ καὶ νὰ ταὴν μεταβιβάζη στοὺς ἄλλους; Ὅπως θὰ διαπιστώσουμε καὶ στὴν συνέχεια, οἱ πιθανότητες νὰ ἐπενόησαν οἱ Φοίνικες τὴν ἀλφαβητικὴ γραφὴ εἶναι ἐλάχιστες. Ἄρα, ὅσα μαθαίνουμε δὲν εἶναι ἀλάνθαστα.Οἱ Φοίνικες


Τὴν 3η χιλιετία πρὸ Χριστοῦ, ἕνας λαός, σύμφωνα μὲ ὅσα ἔχουμε μάθει, σημιτικῆς καταγωγῆς ἐμφανίστηκε στὴν περιοχὴ τῆς σημερινῆς Παλαιστίνης ἐν ὀνόματι Φοίνικες. Τοὺς ἀποκαλοῦσαν «παιδιὰ τῆς Χαναὰν» καὶ λόγω τῆς ἄγονης περιοχῆς, στὴν ὁποία κατοικοῦσαν, ἀναγκάστηκαν νὰ γίνουν ναυτικοὶ καὶ ἔμποροι. Μάλιστα, αὐτὸς ὁ λαὸς ἐπενόησε καὶ τὸ πρῶτο «ἀλφάβητο», τὸ ὁποῖο ἀργότερα παραλάβαμε καὶ ἐξελίξαμε, προσθέσαμε δηλαδὴ φωνήεντα.

Τὰ ἐρωτήματα ποὺ θέτω εἶναι τὰ ἑξῆς:

Ἀπὸ ποῦ ἐμφανίσθηκαν οἱ Φοίνικες; Εἶναι αὐτόχθονες; Ἔχουν ἀφήσει σημαντικὰ μνημεῖα; Πῶς λίγοι ἁπλοὶ ἔμποροι καὶ ναυτικοὶ ἔφτιαξαν τὸ τελειότερο σύστημα γραφῆς; Γιατὶ ἐμεῖς πήραμε τὸ ἀλφάβητο ἀπὸ ἐκείνους;


Σκεφθῆτε τὰ ὅλα αὐτὰ

καὶ
ἕπεται ἡ συνέχεια τῆς ἐργασίας
τοῦ συμμαθητοῦ σας!
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου